OFERTA

Projektowanie w branży drogowej

Drogi i ulice

Projekty budowy i przebudowy dróg, ulic i skrzyżowań. Projekty budowy chodników, ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych wewnętrznych oraz parkingów i placów.

Uzgodnienia

Pozyskanie w imieniu Inwestora wszelkich wymaganych przepisami decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń.

Zjazdy indywidualne i publiczne

Projekty zjazdów indywidualnych do posesji prywatnych (domy mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne). Projekty zjazdów publicznych do budynków usługowych, handlowych lub użyteczności publicznej.
Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Organizacja ruchu

Projekty stałej (docelowej) organizacji ruchu dla dróg, ulic, skrzyżowań i zjazdów.
Projekty tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową lub przebudową układu drogowego, zjazdów oraz dla wszelkich robót prowadzonych w pasie drogowym tj. zarówno robót związanych z układaniem sieci urządzeń podziemnych (ciągi główne, przyłącza) jak również innego rodzaju wygrodzeń i zajęć pasa drogowego.