ZJAZDY

Indywidualne i Publiczne

Zjazd jest to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej.

Zjazdy lokalizowane są w pasie drogi publicznej w związku z czym właściciel posesji musi uzyskać zgodę od zarządcy drogi, w formie Decyzji, na lokalizację nowego zjazdu (w przypadku jego braku) jak również na przebudowę zjazdu istniejącego.

Obecnie w świetle nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017, budowa lub przebudowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich podlega Zgłoszeniu we właściwym organie administracji budowlano – architektonicznej. Budowa lub przebudowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych nie wymaga takiego Zgłoszenia. Jednakże dla wszystkich kategorii dróg należy wykonać dokumentację projektową zjazdu w uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz przed wykonaniem prac budowlanych należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego.

Wykonamy dla Państwa projekt zjazdu zgodnie z warunkami Decyzji, obowiązującymi przepisami techniczno – użytkowymi oraz uzyskamy w Państwa imieniu wszystkie wymagane opinie, pozwolenia i uzgodnienia.

Uwaga! Budowa lub przebudowa zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi podlega karze pieniężnej oraz rygorowi natychmiastowej rozbiórki. Uwaga!