Projekt chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi gminnej w Paniówkach oraz przebudową istniejących zjazdów. Dokumentacja projektowa obejmowała wykonanie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, projektu docelowej organizacji ruchu, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Kosztorysu Inwestorskiego. Inwestycja wymagała uzyskania Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii oraz uzyskania Pozwolenia na Budowę.